Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.566.160 ευρώ.

Στην απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης και δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια» του υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται ότι δικαιούχος της πράξης είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

candia

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κατά κύριο λόγο από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το εν λόγω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των ειδικών σχολείων και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

tipografo prints

Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της πράξης, είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:

• Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)

• Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)

• Κινητικά προβλήματα

• Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία

• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

• Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το καθιστά πλήρως προσβάσιμο.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς και στην εκπαιδευτική πρακτική εν γένει.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31η Αυγούστου 2019.

newsbeast.gr