Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για καινοτόμες μεθοδολογίες απορρύπανσης του εδάφους

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη 2η συνάντηση εργασίας των Εταίρων του  Ευρωπαϊκού Έργου  «ΤΑΝΙΑ»  (https://www.interregeurope.eu/tania/) που πραγματοποιήθηκε στο  Pecs της Ουγγαρίας.

Το έργο «ΤΑΝΙΑ» (Treating Contamination through Nanoremediation) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογίας της Νανο-αποκατάστασης στην απορρύπανση εδάφους και νερού και τη δημιουργία ευκαιριών δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης.

candia

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν Εταίροι (περιφερειακές αρχές και πανεπιστήμια) από την Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουγγαρία.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας που προβλέπονται από το έργο (Προσδιορισμός υφιστάμενης κατάστασης, Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης).

Επίσης, στα πλαίσια του έργου έχει συσταθεί Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων, στην οποία συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Παν/μιο Κρήτης, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, η Δ.Ε.Η, εκπρόσωποι του  επιχειρηματικού τομέα κ.α. Στη συνάντηση του Pecs, από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν οι : Κ Γεωργιτζίκης (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων) και Α Στρατάκης ( Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων), από την Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων του «ΤΑΝΙΑ» για την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν η κ. Καμπέρη Ελένη  (ΕΛΚΕΘΕ), και ο κ. Διαλυνάς Γεώργιος (Dialinas S.A.).

Στη συνάντηση εργασίας, μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν οι ανάγκες κάθε Περιφέρειας για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και νερών και το πλαίσιο νομοθεσίας και πολιτικών που σχετίζεται με τις εργασίες αυτές, η μεθοδολογική προσέγγιση με την οποία θα αντιμετωπισθούν κατά τη διάρκεια του έργου οι προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η τεχνολογία της Νανο-αποκατάστασης.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους επεξεργασίας «βιολογικής ιλύος» και απορρύπανσης ρυπασμένου υπόγειου υδροφορέα. Για περισσότερες πληροφορίες στη Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τηλ 28213 45828, (email [email protected])