Υπογραφή σύμβασης για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MULTI I.K.E.», προκειμένου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία φακέλων για να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση των παιδικών χαρών σε εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων προκειμένου αυτές να λειτουργούν και να δέχονται τους δημότες με την ασφάλεια που προϋποθέτει η ελληνική νομοθεσία.

Παραδοτέα θα είναι τα εξής:

candia

Μια τεχνική έκθεση ελέγχου ανά παιδική χαρά, η οποία θα περιλαμβάνει:

– Περιγραφική και φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

– Φύλλο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης

– Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη πιστοποίησης

– Σκαριφηματική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση της προτεινόμενης διαμόρφωσης.

Η «MULTI I.K.E.» θα παραδώσει στην αρχή της συνεργασίας, μετά από έρευνα του ιστορικού και των αρχείων για τις παιδικές χαρές, πίνακα και χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, εντός δυο εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ο Σύμβουλος θα συντάσσει περιοδικές τεχνικές εκθέσεις – δελτία παρακολούθησης της προόδου του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες του αναδόχου, με αντιστοίχιση στον πίνακα και στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών που θα παραδοθεί αρχικά. Τα δελτία θα εμπεριέχουν την δυνατότητα περιγραφής ενδεχόμενων προβλημάτων που εμφανίζονται στην πορεία υλοποίησης της υπηρεσίας και των προτάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης αυτών.

Στόχος θα είναι πάντα η προετοιμασία, με την υποστήριξη του αναδόχου, φακέλων με τις απαραίτητες προδιαγραφές των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να καταστεί δυνατό να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές.