Πλωτό φράγμα βάζει η Ελλάδα στο Αιγαίο για να ανακόψει τις ροές μεταναστών

Την είδηση για το πλωτό φράγμα στο Αιγαίο μετέδωσε το Associated Press. Το φράγμα θα είναι μήκους 2,7 χιλιομέτρων και θα εξέχει 50 εκατοστά από την επιφάνεια της θάλασσας. Στόχος η ανακοπή των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία. Στις 500.000 ευρώ το κόστος του. Επιβεβαιώνει την είδηση στο Newsit πηγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει πλωτό φράγμα για να εμποδίσει τους μετανάστες να προσεγγίζουν στα ελληνικά νησιά από τις κοντινές ακτές της Τουρκίας.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Associated Press και του δημοσιογράφου Derek Gatopoulos, προσθέτοντας πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσκάλεσε με διαγωνισμό ιδιώτες εργολάβους να προμηθεύσουν έναν πλωτό φράκτη μήκους 2,7 χιλιομέτρων εντός τριών μηνών. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα τοποθετηθεί το φράγμα.

Η αναζωπύρωση των ροών μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν μέσω θαλάσσης στην Λέσβο και σε άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει προκαλέσει βίαιο υπερπληθυσμό στους προσφυγικούς καταυλισμούς, αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Κατά το Associated Press, το πλωτό φράγμα θα εξέχει 50 εκατοστά από την επιφάνεια της θάλασσας και θα έχει φωτοσήμανση. Το Υπουργείο Άμυνας εκτιμά το κόστος για το φράγμα στα 500.000 ευρώ, που περιλαμβάνει και το κόστος συντήρησής του για τέσσερα χρόνια.

Το Newsit επικοινώνησε με πηγή στο υπουργείο Άμυνας, που επιβεβαίωσε την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξοπλισμών.

Η προκήρυξη μάλιστα έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη – κι επισημαίνεται από το Associated Press- το πλωτό φράγμα θα κατασκευαστεί με “μη στρατιωτικές προδιαγραφές” και θα έχει τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας την αποστολή ελέγχου της προσφυγικής κρίσης.

Έλληνας αξιωματούχος που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, είπε πως η διαδικασία για το φράγμα εκτελείται από το Υπουργείο Άμυνας αλλά για πολιτική και όχι στρατιωτική χρήση, διαδικασία που είναι παρόμοια με εκείνη που ακολουθείται για την προμήθεια υλικών για τους καταυλισμούς μεταναστών και προσφύγων.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η κεντροδεξιά κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 6 μήνες έχει υποσχεθεί πιό σκληρή γραμμή για την μεταναστευτική κρίση και επίσπευση των διαδικασιών επαναπροώθησης στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται ασύλου.

Περίπου 60.000 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από εκείνον του 2018, καταλήγει το Associated Press.

Πηγή: Αssociated Press

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
A
ΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
«ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4δ
Τηλ.: 2103483150
ΚΟΙΝ
.
:
Φ.600
/
15/410670
Σ.
198
Αθήνα,
24
Ιαν
20
ΘΕΜΑ:
Συμβάσεις
Διαγωνισμοί [
Η Υπ’Αριθμ.02/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε
Διαπραγμάτευση
, για την Προμήθεια
Πλωτών Προστατευτικών Συστ
η-
μάτων (ΠΠΣ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε
Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή,
Εξαιτίας της Αδήριτης
και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών
Ροών
]
ΣΧΕΤ
.
:
α.
ΝΔ 721/
197
0 Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε
Δ
»
β.
Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
«
Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσ
ί-
ας
»
γ.
Ν.4013/2011 (ΦΕΚ
Α’
204)
«Σύσταση
Ε
νιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δ
η-
μοσίων Συμβάσεων»
δ.
Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α ́76), «Τροποποίηση
Δ
ιατάξεων Κώδικα Ελλ
η-
νικής Ιθαγένειας
Τροποποίηση του Ν. 4251/2014
(Άρθρο 14
Α
ντιμετώπιση
Έ
κτακτων και
Ε
πειγουσών
Α
ναγκών)
ε.
Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 21), «Μέτρα για την
Ε
πιτάχυνση του
Κ
υβε
ρ-
νητικού
Έ
ργου
και
Ά
λλες
Δ
ιατάξεις (Άρθρο 96
Συνδρομή του
Υ-
πουργείου Εθνικής Άμυνας στη
Δ
ιαχείριση της
Π
ροσφυγικής
Κ
ρ
ί-
σης)»
στ.
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147 /
8
8
16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (
Π
ροσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ζ
.
Ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α 169), «Περί Διεθνούς Προστασίας και
Ά
λλες
Δ
ιατάξεις (Α. 122 Παράταση
Π
ροθεσμίας)»
η
.
Το Κανονισμό Κρατικής
Διασφάλισης Ποιότητας
θ.
Φ.600/4/668370/Σ.231/22 Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ1/4
α
ι.
Φ.814/202/738118/Σ.
222
/
22
Ιαν 20/ΓΕΣ/Γ3/4
1.
Αφού ελήφθησαν
υπόψη
:
α.
Τ
α
(α)
,
(
γ) έως (η)
σχετικά
,
που
αφορούν στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο
,
που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο
.
β.
Το (
β
) σχετικό που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσ
ί-
ας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Εν
ό-
πλων Δυνάμεων.
γ.
Τη (
θ
)
σχετική εντολή διενέργειας
προμήθειας
του
ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ),
για τη σύναψη σύμβασης
,
για την
π
ρομήθεια
π
λωτών
π
ροστατευτικών συστημ
ά-
των (ΠΠΣ)
για τη κάλυ
ψη
ανάγκ
ης του θέματος καθώς
και της
γνωστοποίησ
ης
στην
Αναθέτουσα Αρχή (
Α
Α
)
, τ
ων υποψηφίων οικονομικών φορέων
που συμμετε
ί-
χαν σε έρευνα αγοράς
για τ
ην εν λόγω προμήθεια
.

Page 1 / 126

Zoom 100%

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη – κι επισημαίνεται από το Associated Press- το πλωτό φράγμα θα κατασκευαστεί με “μη στρατιωτικές προδιαγραφές” και θα έχει τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας την αποστολή ελέγχου της προσφυγικής κρίσης.

Έλληνας αξιωματούχος που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, είπε πως η διαδικασία για το φράγμα εκτελείται από το Υπουργείο Άμυνας αλλά για πολιτική και όχι στρατιωτική χρήση, διαδικασία που είναι παρόμοια με εκείνη που ακολουθείται για την προμήθεια υλικών για τους καταυλισμούς μεταναστών και προσφύγων.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η κεντροδεξιά κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 6 μήνες έχει υποσχεθεί πιό σκληρή γραμμή για την μεταναστευτική κρίση και επίσπευση των διαδικασιών επαναπροώθησης στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται ασύλου.

Περίπου 60.000 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από εκείνον του 2018, καταλήγει το Associated Press.

Πηγή: Αssociated Press