Ο Δήμος Καντάνου και Σελίνου καλεί τους πολίτες να…

Ακολουθεί ανακοίνωση από το Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου ενημερώνει τους δημότες του για την εφαρμογή του αρ. 51 του ν. 4647/2019, σύμφωνα με το οποίο «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.03.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01.01.2020»

Για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στην παραπάνω αναφερόμενη ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει να προσκομίζονται στο Δήμο:

  1. Αίτηση
  2. Τελευταίος λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
  3. Ε 9 όπου παρουσιάζεται το ακίνητο
  4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας / τοπογραφικό διάγραμμα
  5. Νομιμοποίηση εφόσον υπάρχει

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην κα Γρηγορομιχελάκη Δημοτικό Κατάστημα Παλαιόχωρας, τηλ. 2823340312