ΧΑΝΙΑ | Στις 23 Απριλίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Βρυσών

Το Δ.Σ του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Βρυσών με την υπ. Αριθμ: 3/19-3-2017 απόφαση του, όρισε την Ετήσια Τακτκή  Γενική Συνέλευση για την 23η Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή στο γραφείο του Συλλόγου μας ,με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

 1. Έγκριση Απολογισμού Έτους 2016 και προϋπολογισμού έτους 2017
 2. Εισηγήσεις  μελών.
 3. Αρχαιρεσίες δια την Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτρόπης.

Εάν η Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας των μελών θα επαναληφθεί την 30η Απριλίου  2017  ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή με τα ίδια Θέματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

candia

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας δια το αξίωμα του Δ.Σ και του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα νομίμως εγγεγραμμένα μέλη εφόσον πληρούν το άρθρο 9 παράγραφος 2 του καταστατικού υποβολή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου προς το Δ.Σ και δια υπευθύνου Δηλώσεως του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί  τα προσόντα αναλυτικά του άρθρου 9 που είναι τα κάτωθι.

tipografo prints
 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν ελευθέρα την διαχείριση της περιουσίας των .
 • Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικία των.
 • Να έχουν εφοδιασθεί με άδεια κυνηγιού επί τριετία.
 • Να μην συνδέονται προς αλλήλους δια συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.
 • Να ασκούν τα πολιτικά δικαιώματα.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ επί παράβαση των περί θήρας διατάξεων.
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.
 • Να μην διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής των τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή Υπάλληλοι Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από 17 Απριλίου μέχρι και την 21η Απριλίου 2017 από τις 10:00πμ εώς 12:00πμ. στο γραφείο του Συλλόγου στις Βρύσες.Τηλ:2825051324.