Χανιά: Ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Μεσογειακό Πανεπιστημίο

Πρώτο  έτος λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

7 Μαΐου 2019 – 7 Μαΐου 2020, ένας χρόνος λειτουργίας του πενταετούς Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ένα Τμήμα που
θεραπεύει τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά από το 1965 ως Σχολή
Ηλεκτρονικών “Ι. Μαρκουλάκη”, αδιάλειπτα εδώ και 55 έτη!

Κι όμως η ιστορία του Τμήματος ταξιδεύει ακόμη περισσότερο στο παρελθόν αφού η Σχολή
Ηλεκτρονικών “Ι. Μαρκουλάκη” αποτέλεσε τη συνέχεια της αναγνωρισμένης, από το τότε
Υπουργείο Παιδείας, Ιδιωτικής Σχολής Ραδιοηλεκτρολόγων 3-ετούς μεταλυκειακής φοίτησης
καταδεικνύοντας πόσο βαθιά εδράζει ο “σπόρος” των Ηλεκτρονικών Μηχανικών στην πόλη
των Χανίων.

candia

Διαδοχικές εξωτερικές αξιολογήσεις (1996, 1999, 2012, 2016), αλλά πάνω από όλα,
αναγνώριση παραγωγής ικανών ηλεκτρονικών μηχανικών, γεγονός που τεκμαίρεται από το
δίκτυο 215 εταιριών και φορέων, σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη μέσω του
προγράμματος Erasmus, που απασχολούν προπτυχιακούς φοιτητές μας στα πλαίσια
πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υψηλότατοι δείκτες απορρόφησης από την αγορά εργασίας
ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οδήγησαν το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών σε μία διαχρονική πορεία ανέλιξης, από ιδιωτική σχολή τριετούς φοίτησης (1965) σε ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και μετά από μια διαδρομή 64 ετών στο πενταετούς φοίτησης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, πάντοτε με έδρα τα Χανιά!

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών εκτός από το
πενταετές πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο εισήχθησαν περί τους 150 προπτυχιακούς
φοιτητές, λειτούργησαν και τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ περισσότεροι
από δέκα υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή.

Η εξωστρέφεια του Τμήματος εντάθηκε όχι μόνο με την ανταλλαγή φοιτητών με ξένα
πανεπιστήμια αλλά και με την διοργάνωση της έκτης εβδομάδας Erasmus και του πρώτου
διεθνούς συμποσίου με δημοσιευμένα πρακτικά ΕΕΙΤΕ-2019 που διοργάνωσε και φιλοξένησε
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά και στο οποίο παρευρέθηκαν περισσότεροι
από εκατό επιστήμονες από το εξωτερικό.

Συνάμα, στον τομέα της έρευνας, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών λειτουργούν πέντε
θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια καθώς και το άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ (IPPL) του ΠΕΚ του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου. Το IPPL αποτελεί ένα από τα σημεία πρόσβασης της Εθνικής Ερευνητικής
Υποδομής «ELI – LASERLAB Europe Synergy, HiPER & IPERION-CH.gr» (HELLAS-CH) και είναι ο επικεφαλής του «Προγράμματος Θεμελιωδών Επιστημών – Fundamental Science Program» του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Στρατηγικής Ερευνητικών Υποδομών ESFRI HiPER.
Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών υπηρετούν 24 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ, 7 μέλη ΕΤΕΠ, 12 μεταδιδάκτορες και σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών υποτρόφων, διοικητικού και λοιπού
υποστηρικτικού προσωπικού.

Η άρτια επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση του συνόλου
του προσωπικού του Τμήματος επέτρεψαν την άμεση και απρόσκοπτη μετάβαση στην
απομακρυσμένη διδασκαλία, βάσει των επιταγών των αρμοδίων υπουργείων, που
προξένησε η τρέχουσα πανδημία, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του και την
ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους.

Για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών εκπονήθηκαν οι
αναγκαίες μελέτες προς αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ),
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/2017, για την απονομή στους αποφοίτους του
πενταετούς προγράμματος σπουδών ενιαίου αδιαίρετου τίτλου ενσωματωμένων
μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master), ενώ εκκρεμούν ακόμη από πλευράς των
αρμόδιων υπουργείων, η σύσταση επταμελούς επιτροπής και ο καθορισμός των κριτηρίων
αξιολόγησης βάσει του άρθρου 66 του Ν.4610/2019 για την απόδοση επαγγελματικών
δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού στους αποφοίτους του πενταετούς Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως αυτά ορίζονται σαφώς και διακριτά από το Άρθρο 11 του
ΠΔ99/2018.

Χρόνια πολλά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη διαχρονική παρουσία του
στην πόλη των Χανίων δια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Μετά τιμής,

Δρ. Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο