ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνουν οι νέες προσλήψεις για «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Αναλυτικά η διαδικασία, παραδείγματα – Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών

 

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την επερχόμενη προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Μέσω επίσημου εγγράφου, το αρμόδιο υπουργείου προσπαθεί να «αποσαφηνίσει» τις διαδικασίες πρόσληψης του νεόυ μόνιμου προσωπικού.

Σε ποιούς δήμους και πώς θα εργαστούν οι νέοι υπάλληλοι:

  • Δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού έχουν οι OTA α΄ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων: α)συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (18/12/2018), απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31/12/2019

Το υπ Εσωτερικών καλεί του δήμους που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και είτε δεν έχουν κενές οργανικές θέσεις, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν, δύνανται να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του οικείου Συμβουλίου για την τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

(-) Ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ του ν.4483/2017.

(-) Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις – κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου – κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.

Παραδείγματα

Έστω ότι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση απασχολεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 30 άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο Δήμος στον οποίο ανήκει η εν λόγω επιχείρηση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , να συστήσει: 30+7%= 32 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), εκ των οποίων οι 30 θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, ενώ οι επιπλέον 2 θέσεις θα αφορούν κλάδους και κατηγορίες επιλογής του φορέα, συναφείς ωστόσο με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, οι οποίες θα προκηρυχθούν κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998

Σημειώνεται ότι οι δήμοι έχουν διορία έως και την 31η Ιανουαρίου 2019για να καταρτίσουν τους τροποποιητικούς πίνακες έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατάρτισης της προκήρυξης.

Αναλυτικά η διαδικασία

  1. Σε 1 μήνα από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  2. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο υπουργείο εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο υπουργείο, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ

 workenter.gr